(03/03/2009)

Hệ thống thuế của Hàn Quốc

Giới thiệu hệ thống thuế Hàn Quốc 2008

Chính sách kinh tế Hàn Quốc đã và đang được thay đổi theo những cam kết của Tổng thống Lee Myung Bac khi tranh cử nhằm xây dựng một chính quyền gọn nhẹ hiệu quả với các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa và dịch vụ Hàn Quốc, tăng thu nhập, tạo công ăn việc làm cho dân, và phát triển bền vững. Hệ thống thuế 2008 được cập nhật để thực hiện các mục tiêu đó.

Thương vụ xin giới thiệu hệ thống thuế 2008.


Tải file đính kèm
1 file
Thương Vụ Việt Nam tại Hàn Quốc