(08/10/2012)

Giá các mặt hàng ngô, gạo, đường ngày 1-5/10/2012

Dưới đây là giá một số mặt hàng nông sản được cập nhật trong tuần qua từ các sàn giao dịch lớn trên thế giới 

 

1.    Ngô (Corn- Chicago Board Of Trade)

 

Ngày cập nhật

Ngày giao

Loại tiền giao

Giá cuối cùng

Thay đổi

Giá mở cửa

Giá cao nhất

Giá thấp nhất

1-Oct

14-Dec

USX (US Cents)

756.75

+0.5

763.50

763.50

751.50

2-Oct

14-Dec

USX (US Cents)

758.25

1.5

753.00

758.50

752.50

3-Oct

14-Dec

USX (US Cents)

756.75

-1.5

753.00

763.50

751.00

4-Oct

14-Dec

USX (US Cents)

-

-

-

-

-

5-Oct

14-Dec

USX (US Cents)

748.00

-9

752.50

753.75

746.50

 

2. Gạo (Rough rice - Chicago Board Of Trade)

 

Ngày cập nhật

Ngày giao

Loại tiền giao

Giá cuối cùng

Thay đổi

Giá mở cửa

Giá cao nhất

Giá thấp nhất

1-Oct

20-Nov

USD

15.24

-0.23

15.24

15.24

15.24

2-Oct

20-Nov

USD

15.37

+0.13

15.37

15.37

15.37

3-Oct

20-Nov

USD

15.24

-0.13

15.24

15.24

15.24

4-Oct

20-Nov

USD

-

-

-

-

5-Oct

20-Nov

USD

15.10

-0.26

15.37

15.37

15.37

 

3.  Đường (Sugar No 11 - ICE FUTURES US)

Ngày cập nhật

Ngày giao

Loại tiền giao

Giá cuối cùng

Thay đổi

Giá mở cửa

Giá cao nhất

Giá thấp nhất

1-Oct

28-Dec

USD

21.13

+0.71

21.13

21.13

21.13

2-Oct

28-Dec

USD

21.59

+0.46

0.00

0.00

0.00

3-Oct

28-Dec

USD

21.77

+0.19

21.57

21.77

21.56

4-Oct

28-Dec

USD

 -

-

-

-

-

5-Oct

28-Dec

USD

21.54

-0.06

21.54

21.54

21.54


Ecomviet