(13/05/2019)

Doanh nghiệp tại Hoa Kỳ cần nhập khẩu hộp xốp đựng thực phẩm (insulated foam food container)

Chi tiết xin vui lòng tham khảo các hình đính kèm
Doanh nghiệp tại Hoa Kỳ cần nhập khẩu hộp xốp đựng thực phẩm (insulated foam food container)

Doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu xin liên hệ:

Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ

Địa chỉ: 1730 M St., NW. Suite 501. Washington, D.C. 20036 USA Điện thoại: (01) 2022859339

Email: longnguyen@vietnam-ustrade.org

Fax: (01) 2024639439”

Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ