(06/11/2017)

Doanh nghiệp Algeria tìm kiếm đối tác kinh doanh, tái chế giấy vụn

Công ty Algeria có nhu cầu tìm kiếm khách hàng hoặc đối tác Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh, tái chế giấy vụn.

Chi tiết về khách hàng, đề nghị liên hệ:
Mrs. Lynda KERDJADJ
Office Manager
SUCH: +213 21 89 67 52
MOBILE: 0550 14 65 91
E-MAIL: sarlrecypap@gmail.com


hoặc Thương vụ VN tại Algeria

Tham tán: Hoàng Đức Nhuận

Địa chỉ: 30 rue Chénoua, Hydra, Alger, Algérie
Tel fixe: + 213 (0) 23485193
Fax: + 213 (0) 23485200
Mobile: + 213 (0) 559502658
Email: Dz@moit.gov.vn; Nhuanhd@moit.gov.vn

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria