(23/07/2008)

DIỄN ĐÀN THƯƠNG MẠI CÁC NƯỚC NÓI TIẾNG PHÁP

- Forum francophone des affaires

Địa chỉ: 63, avenue d’Auderghem  

             B-1040 BRUXELLES, BEGIUM

Tel:  (00322) 2308400

Fax: (00322) 2803376

Email:    siffa@skynet.be                  

Website: http://www.ffa-i.org                     

Dịch vụ:  I03-RQ, J05-RQ, J06-RQ, J08-RQ, J09-OL, J11-OL, J13-RQ, J15-RQ

 


Cục Xúc tiến thương mại