(04/09/2020)

Địa chỉ liên hệ các Phòng Thương mại tại Algeria, Gambia, Mali, Niger và Senegal

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu danh sách một số Phòng Thương mại và Công nghiệp tại châu Phi và địa chỉ liên hệ để doanh nghiệp trong nước quan tâm tham khảo.
1. Phòng Thương mại và Công nghiệp Algeria
(Chambre Algérienne de Commerce et d'Industrie)

Địa chỉ : Palais consulaire 6, Bd Amilcar Cabral. CP 16003 Alger. BP 100 Alger 1er novembre. Place des Martyrs, Alger

Tél. : +21321.96.77.77 / 21321.96.66.66

Fax : +21321.96.70.70 ; Email : infos@caci.dz; Web : www.caci.dz/en

 

         2.  Phòng TM, Công nghiệp và Nông nghiệp thủ đô Dakar, Senegal

(Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar)

Địa chỉ: 1 Place de l’Independance BP: 118, Dakar, Senegal

Người liên hệ : Ông Samba Awa DIEYE, Trưởng Bộ phận tư liệu, lưu trữ, phụ trách danh bạ các doanh nghiệp,

Mobile: +221776574383, Fax: +221338239363,

Email: sdieye@gmail.com, Web: www.cciad.sn

 

3. Cơ quan Xúc tiến xuất khẩu Senegal

(L'agence sénégalaise de promotion des exportations -ASEPEX)

Địa chỉ : Immeuble HDP 10, VDN Lotissement Cité Police, en face Mermoz, Sénégal

Người liên hệ : Ông Ndiassé NGOM, Giám đốc xúc tiến xuất khẩu

Tél: +221 33 869 20 21 ; Mob: +221 77 360 55 96,

Email: ndiangom@yahoo.fr

 

4.  Phòng Thương mại và Công nghiệp Mali

(Chambre de Commerce et d'Industrie du Mali CCIM)

           Địa chỉ : Place de la Liberté, Bamako - Mali B.P 46

           Tel : +22376 13 02 36 / +22366 13 02 36 ; Email : info@cci.ml

 

          5. Phòng Thương mại, Công nghiệp và Thủ công Niger

(Chambre de Commerce, d'Industrieet d'ArtisanatduNiger)

Địa chỉ : Place de la Concertation, Niamey BP. : 209

Tel : +227 20 73 22 10 ; +227 20 73 22 10 / + 227 20 73 51 55.

Email : ccaian@intnet.ne;

 

6.  Phòng Thương mại và Công nghiệp Gambia

(Gambia Chamber of Commerce and Industry)

 Địa chỉ: Kerr Jula, Bertil Harding Highway, BijiloWest Coast Region

  Office: +(220) 4463452 ;   Mobile:+(220) 7329987 / 3655850

  Email: info@gcci.gm ; Website : https://gcci.gm

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria