(12/11/2014)

Danh sách một số công ty Hồng Kông nhập khẩu hàng thủy sản

Danh sách một số công ty Hồng Kông nhập khẩu hàng thủy sản, do Thương vụ Việt Nam tại Hồng Kông.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm. 

Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong