(05/01/2009)

Danh sách các doanh nghiệp Hàn Quốc có nhu cầu nhập khẩu sản phẩm từ Việt Nam

Danh sách các doanh nghiệp Hàn Quốc có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam. Chi tiết xin xem tại file đính kèm