(04/08/2009)

Danh sách các công ty nhập khẩu gạo của Ghana

Thương vụ Việt Nam tại Nigeria xin giới thiệu danh sách một số công ty nhập khẩu gạo của Ghana.

Xin xem file đính kèm!


Vụ Châu Phi - Tây Nam Á