(15/06/2020)

Danh sách các công ty Algeria nhập khẩu hàng inox

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu danh sách các công ty Algeria nhập khẩu sản phẩm bằng inox để các doanh nghiệp trong nước quan tâm, liên hệ.

DANH SÁCH CÔNG TY ALGERIA NHẬP HÀNG INOX 

 

Tên

Địa chỉ

Liên hệ

SOFA MARBRE SARL

 

3 RUE D'AGADIR 
Oran El M'naouer Ctr, Oran (31), Algérie

 

Telephone/ Fax : +213 41 45 20 23,

  E-mail    : contact@sofamarbre.com;  

 Mr. Hamaz Djilali (GĐ)

Mobile. +213 661 20 65 41

MOBURO SARL

 

120 ROUTE DE LA SNTA  Baba Hassen, Alger (16), Algérie

 

Telephone : +213 21 35 01 97/ 21 35 02 30,

Fax :    + 213 21 35 01 60/ 21 35 01 96

Mr. Smahi Walid (GĐ Kinh doanh) 

Oran Machine Outillage Isolation,Sarl (OMOI)

 

Zone Industrielle Bir El Djir
31130 Bir El Djir
Algérie

Telephone : +213 41 27 35 13,

                    +213 41 27 35 14

 E-mail    : contact@omoi-dz.com; eurlomoi@gmail.com;

 Mr. Bendjelali Mourad (TGĐ)

Mobile. +213 555 00 44 03,  +213 770 95 85 01

MEHRI ELHADI,Sarl

 Cité Saadoudi Bachir 1850 logements

30500 Hassi Messaoud , Algérie

 

Telephone : +213 661 70 13 58

 

E-mail : mehri_equip@yahoo.fr

              ets.mehri@gmail.com

Mr. Mehri Elhadi (GĐ)

Fixation Boulonnerie Industrielle,EURL

FBI

 

Lot n°9, Hamiz III (Sortie Hamiz vers Rouiba)

16012 Dar El Beida , Algérie

Telephone : +213 21 87 87 87/ 21 87 81 45

Fax       :      +213 21 86 98 69

E-mail : fbi.algerie@hotmail.com

              contact@fbi-dz.com 

Mr. Khane Faiz (GĐ)

Mobile : +213 770 95 84 78/ 555 01 15 61

SNS NOUR SAHARA,Sarl

 

Zone Industrielle

30500 Hassi Messaoud , Algérie

 

Telephone : +213 29 75 41 41

Fax       :      +213 29 75 42 42

E-mail : b.ali@sns-dz.com

              contact@sns-dz.com

Mr. Bentalel Ali (GĐ)

Mobile : +213 661 40 35 35

CO.GE.MA

 

Av. de l’Indépendance

47 131 Bounoura , Algérie

 

Telephone : +213 29 89 89 89

Fax       :      +213 29 88 40 32

E-mail : cogema47@hotmail.com

Mr. Guerguer Brahim (GĐ)

Mobile : +213 773 29 99 13

ATLAS Boulons,Sarl

Lot 117A Cité Les Orangers, El Hamiz

16012 Dar El Beida , Algérie

 

Telephone +213 554 68 63 85

  E-mail    : atlasboulon@yahoo.fr;  

 Mr. Seba Mahfoud Salah (GĐ)

 

 Hoàng Đức Nhuận

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria