(02/11/2020)

Danh mục 220 mặt hàng thủy sản được xóa bỏ thuế ngay khi EVFTA có hiệu lực

Chi tiết xem tại https://vietnordic.com/2020-07-21-220-mat-hang-thuy-san-thue-ve-0/#iLightbox[postimages]/0
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển