(29/08/2008)

ĐẠI DIỆN MỘT SỐ CƠ QUAN VIỆT NAM TẠI PHÁP

Đại diện một số cơ quan của Việt Nam tại Pháp

1. Đại diện Thông tấn xã Việt Nam :

Địa chỉ        :         93, rue Marcel Bonnet 94230 CACHAN

Điện thoại    :         01 49 08 98 55

Fax             :         01 49 08 98 51

2. Đại diện Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Pháp

Địa chỉ        :         76, rue de Richelieu 75002 Paris

Điện thoại    :         01 47 03 06 76

Fax             :         01 47 03 06 77

3. Đại diện Đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp

Địa chỉ        :         5, rue du Tremble 92390 Villeneuve La Garenne

Điện thoại    :         01 41 21 32 35

Fax             :         01 41 21 32 21

4. Đại diện Báo Nhân dân tại Pháp

         Địa chỉ        :         137, Boulevard Edouars Vaillant Couturier 93300 Aubervillier

         Điện thoại    :         01 49 305 41

         Fax             :         01 48 33 20 88

5. Đại diện Hàng không Việt Nam tại Pháp

         Địa chỉ        :         51 – 53, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris

         Điện thoại    :         01 44 55 39 20

         Fax             :         01 42 77 73 48


Thương Vụ Việt Nam tại Pháp