(11/03/2019)

Công ty MeinLogo Áo có nhu cầu nhập trang sức

Công ty MeinLogo (https://www.mein-logo.com/) của Áo đang có nhu cầu nhập khẩu một số loại trang sức.
Công ty MeinLogo Áo có nhu cầu nhập trang sức

Chi tiết về đơn hàng có trong file đính kèm.

Doanh nghiệp quan tâm, xin liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Áo (at@moit.gov.vn; +43 699 120 88 444). 

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Áo