(29/07/2020)

Công ty Áo muốn vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam sang Los Angeles, Hoa Kỳ

Công ty Áo tìm kiếm công ty, đối tác có thể bố trí vận chuyển 2.000 tấn hàng vật tư y tế từ Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh sang Los Angeles, Hoa Kỳ.

Để có thêm thông tin và được kết nối, xin liên hệ với :

Thương vụ Việt Nam tại Áo

Email: at@moit.gov.vn; trade@vietnamembassy.at

Tel: +43 1 367 1759 / +43 699 120 88 444./.

Thương vụ Việt Nam tại Áo