• Na Uy mua tín chỉ các-bon.

    (14/04/2010)
    Thông tin chung : Quốc hội Na Uy đã cho phép Bộ Tài chính Na Uy được mua các tín chỉ giảm phát thải (CERs và ERUs) của các dự án CDM và JI theo Nghị định thư Kyoto. Việc đàm phán và kết thúc hợp đồng sẽ được thực hiện liên tục.
  • Na Uy : Mời cung cấp chào bán CERs và ERUs - Mua hàng trực tiếp

    (25/03/2009)
    Thông tin chung : Quốc hội Na Uy đã cho phép Bộ Tài chính Na Uy được mua các tín chỉ giảm phát thải (CERs và ERUs) của các dự án CDM và JI theo Nghị định thư Kyoto. Việc đàm phán và kết thúc hợp đồng sẽ được thực hiện liên tục. Bộ Tài chính Na Uy được phép tham gia các hợp đồng có điều kiện giao hàng sau 2012.