(22/07/2008)

CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN NHẬP KHẨU THUỴ SĨ

- Swiss Import Promotion Programme (SIPPO)

Địa chỉ: Stampfenbachstrasse 85 P.O.Box 492

CH- 8035 ZURICH

Tel: (00411) 3655200

Fax: (00411) 3655202

Email: info@sippo.ch

Website: http://www.sippo.ch

Dịch vụ: E02-RQ, E03-RQ, E06-OL, E06-RQ, E08-RQ, E09-OL, E09-RQ, E10-RQ, E11-RQ, E12-RQ, E13-RQ, E14-OL, E14-RQ, E15-RQ, E17-RQ, Y01-RQ, Y02-OL, Y02-RQ, Y03-RQ, Y04-RQ, Y05-OL, Y05-RQ, Y06-OL, Y06-RQ, Y07-RQ, Y08-RQ, Y09-OL, Y09-RQ, Y10-RQ, Y11-RQ, Y12-OL, Y13-RQ


Cục Xúc tiến thương mại