(02/03/2021)

Chiến lược nền kinh tế tuần hoàn Tây Ban Nha giai đoạn 2021 - 2030

Ngày 26 tháng 2 năm 2021 Bộ Chuyển đổi Sinh thái và Thách thức Dân số học Tây Ban Nha (Ministry for Ecological Transition and Demographic Challenge) đã công bố Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược về nền kinh tế tuần hoàn Tây Ban Nha giai đoạn 2021 - 2030 (gọi tắt là Tuần hoàn Tây Ban Nha 2030) để lấy ý kiến công chúng rộng rãi về bản kế hoạch này. Chiến lược mang tính dài hạn của Tây Ban Nha hướng tới mục tiêu phát trển kinh tế bền vững bao gồm 111 biện pháp hành động cụ thể trong 8 khu vực, ngành nghề như: sản xuất, tiêu dùng, quản lý chất thải, nguyên liệu thô thứ cấp, tinh lọc và tái sử dụng nước, nâng cao nhận thức và sự tham gia của cộng đồng, nghiên cứu - đổi mới - cạnh tranh, và việc làm - đào tạo. Chiến lược cũng đã đưa các nội dung hành động vào thực hiện trong 6 nhóm lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế tuần hoàn là: xây dựng, nông lâm thủy sản, dệt may, công nghiệp, du lịch và hàng hóa tiêu dùng. Thương vụ Việt Nam tại Tây Ban Nha xin giới thiệu toàn văn bản tóm tắt (Executive Summary) của Chiến lược để các cơ quan, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp có liên quan trong nước tham khảo.

Ngày 26 tháng 2 năm 2021 Bộ Chuyển đổi Sinh thái và Thách thức Dân số học Tây Ban Nha (Ministry for Ecological Transition and Demographic Challenge) đã công bố Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược về nền kinh tế tuần hoàn Tây Ban Nha giai đoạn 2021 - 2030 (gọi tắt là Tuần hoàn Tây Ban Nha 2030) để lấy ý kiến công chúng rộng rãi về bản kế hoạch này.
Chiến lược mang tính dài hạn của Tây Ban Nha hướng tới mục tiêu phát trển kinh tế bền vững bao gồm 111 biện pháp hành động cụ thể trong 8 khu vực, ngành nghề như: sản xuất, tiêu dùng, quản lý chất thải, nguyên liệu thô thứ cấp, tinh lọc và tái sử dụng nước, nâng cao nhận thức và sự tham gia của cộng đồng, nghiên cứu - đổi mới - cạnh tranh, và việc làm - đào tạo. Chiến lược cũng đã đưa các nội dung hành động vào thực hiện trong 6 nhóm lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế tuần hoàn là: xây dựng, nông lâm thủy sản, dệt may, công nghiệp, du lịch và hàng hóa tiêu dùng.
Thương vụ Việt Nam tại Tây Ban Nha xin giới thiệu toàn văn bản tóm tắt (Executive Summary) của Chiến lược để các cơ quan, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp có liên quan trong nước tham khảo.

Thương vụ Việt Nam tại Tây Ban Nha