(29/03/2021)

Các sự kiện của cơ quan xúc tiến xuất khâu và đầu tư Tây Ban Nha về Việt Nam

Các sự kiện của cơ quan xúc tiến xuất khâu và đầu tư Tây Ban Nha về Việt Nam.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Thương vụ Việt Nam tại Tây Ban Nha