(25/07/2019)

Các quy định của Campuchia liên quan đến Thương mại, đầu tư, thuế, hải quan và lao động

Tài liệu tham khảo về một số nội dung chính liên quan các quy định của Campuchia trong lĩnh vực Thương mại, đầu tư, thuế, hải quan, lào động và việc làm
Các quy định của Campuchia liên quan đến Thương mại, đầu tư, thuế, hải quan và lao động

Xin mở file đính kèm

Thương vụ Việt Nam tại Campuchia