(09/01/2013)

BỘ KINH TẾ, GIÁO DỤC VÀ NGHIÊN CỨU LIÊN BANG THỤY SỸ

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 Bộ Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (FDEA) được đổi tên thành Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Thụy Sỹ (EAER). Như vậy, mọi vấn đề liên quan đến giáo dục, nghiên cứu và đổi mới ở cấp độ Liên bang sẽ được thực hiện tại EAER. Cục Giáo dục và Nghiên cứu (SER) trước đây trực thuộc Bộ Nội vụ (FDHA) và Văn phòng Liên bang Giáo dục chuyên nghiệp và Công nghệ (OPET) đã được sát nhập thành Cục Giáo dục, Nghiên cứu và Đổi mới (SERI) trong EAER.

Website: http://www.wbf.admin.ch/

Địa chỉ liên hệ thông tin:

General Information

Schwanengasse 2

3003 Bern

Email: info@gs-wbf.admin.ch

Điện thoại: +41313222007

Fax: +41313222194


Vụ Thị trường châu Âu