(30/09/2020)

Biểu thuế thủy sản trong EVFTA

Chi tiết xem tại https://vietnordic.com/2020-07-21-bieu-thue-thuy-san-trong-evfta-2/#iLightbox[postimages]/0
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển