• Biểu thuế ATIGA - Myanmar

  (11/02/2015)
  Dưới đây là biểu thuế ưu đãi ATIGA của Myanmar áp dụng cho các nước xuất khẩu thuộc ASEAN
 • Biểu thuế ATIGA-Indonesia

  (11/02/2015)
  Dưới đây là biểu thuế ưu đãi ATIGA của Indonesia áp dụng cho các nước xuất khẩu thuộc ASEAN
 • Biểu thuế ATIGA Malaysia

  (11/02/2015)
  Dưới đây là biểu thuế ưu đãi ATIGA của Malaysia áp dụng cho các nước xuất khẩu thuộc ASEAN
 • Biểu thuế ATIGA Lào

  (11/02/2015)
  Dưới đây là biểu thuế ưu đãi ATIGA của Lào áp dụng cho các nước xuất khẩu thuộc ASEAN
 • Biểu thuế ATIGA Brunei

  (11/02/2015)
  Dưới đây là biểu thuế ưu đãi ATIGA của Brunei áp dụng cho các nước xuất khẩu thuộc ASEAN