• Biểu thuế ATIGA Thái Lan

    (11/02/2015)
    Dưới đây là biểu thuế ưu đãi ATIGA của Thái Lan áp dụng cho các nước xuất khẩu thuộc ASEAN