• Biểu thuế Hải Quan năm 2013 của Phần Lan/EU.

  (07/11/2012)
  Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển giới thiệu với độc giả biểu thuế Hải Quan năm 2011 của EU áp dụng cho tất cả các nước thành viên EU. Phần Lan áp dụng chung Biểu thuế Hải quan EU - TARIC. Biểu thuế này gồm hơn 14.000 mã hàng hàng hóa, chỉ định mức thuế áp dụng cho từng mã hàng hóa, các khoản phí khác phải trả khi nhập khẩu, giấy phép/ giấy phép đặc biệt (nếu có yêu cầu) để nhập khẩu hàng hóa vào Liên minh Châu Âu.    
 • Biểu thuế Hải Quan năm 2013 của Thụy Điển/EU.

  (07/11/2012)
  Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển giới thiệu với độc giả biểu thuế Hải Quan năm 2013 của EU áp dụng cho tất cả các nước thành viên EU. Thụy Điển áp dụng chung Biểu thuế Hải quan EU - TARIC. Biểu thuế này gồm hơn 14.000 mã hàng hàng hóa, chỉ định mức thuế áp dụng cho từng mã hàng hóa, các khoản phí khác phải trả khi nhập khẩu, giấy phép/ giấy phép đặc biệt (nếu có yêu cầu) để nhập khẩu hàng hóa vào Liên minh Châu Âu.    
 • Biểu thuế Hải Quan năm 2013 của Đan Mạch/EU.

  (07/11/2012)
  Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển giới thiệu với độc giả biểu thuế Hải Quan năm 2011 của EU áp dụng cho tất cả các nước thành viên EU. Đan Mạch áp dụng chung Biểu thuế Hải quan EU - TARIC. Biểu thuế này gồm hơn 14.000 mã hàng hàng hóa, chỉ định mức thuế áp dụng cho từng mã hàng hóa, các khoản phí khác phải trả khi nhập khẩu, giấy phép/ giấy phép đặc biệt (nếu có yêu cầu) để nhập khẩu hàng hóa vào Liên minh Châu Âu.    
 • Biểu thuế Hải quan năm 2012 của Thụy Điển/EU

  (01/02/2012)
  Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển giới thiệu với độc giả biểu thuế Hải Quan năm 2012 của EU áp dụng cho tất cả các nước thành viên EU.
 • Biểu thuế Hải quan năm 2012 của Phần Lan/EU

  (01/02/2012)
  Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển giới thiệu với độc giả biểu thuế Hải Quan năm 2012 của EU áp dụng cho tất cả các nước thành viên EU.