• Biểu thuế ATIGA - Myanmar

    (11/02/2015)
    Dưới đây là biểu thuế ưu đãi ATIGA của Myanmar áp dụng cho các nước xuất khẩu thuộc ASEAN