(20/01/2016)

Báo cáo thường niên ngành mía đường Việt Nam và thế giới 2015 và triển vọng 2016

MỤC LỤC

TỔNG LƯỢC.

PHẦN 1: THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG THẾ GIỚI

I. Thị trường mía đường thế giới

1. Sản lượng và tiêu thụ

2. Tồn kho

3. Xuất, nhập khẩu

II. Cung cầu đường của một số quốc gia xuất khẩu đường lớn trên thế giới

1.Brazil

1.1      Tình hình sản xuất

1.2      Cung, cầu đường Brazil

1.3 Tình hình xuất khẩu

2. Thái Lan

2.1      Tình hình sản xuất 

2.2 Cân đối cung cầu đường Thái Lan

2.3 Tình hình xuất khẩu

III. Quốc gia nhập khẩu lớn trên thế giới

1. Trung Quốc

1.2      Diện tích và sản lượng vùng nguyên liệu

1.2      Giá nguyên liệu và giá đường tại  thị trường Trung Quốc

1.3      Cân đối cung cầu đường của Trung Quốc

1.4      Thương mại

IV. Diễn biến giá đường thế giới

PHẦN 2: THỊ TRƯỜNG MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM

I. Sản xuất trong nước

1. Diện tích, năng suất và sản lượng mía

2. Sản lượng mía ép công nghiệp và sản lượng đường

2.1      Sản lượng mía ép công nghiệp, sản lượng đường theo niên vụ

2.2      Sản lượng mía ép công nghiệp, sản lượng đường phân theo vùng sản xuất

2.3      Sản lượng mía ép công nghiệp, sản lượng đường của các nhà máy niên vụ 2014/15

II. Tình hình xuất nhập khẩu

1. Xuất khẩu

1.1      Kim ngạch xuất khẩu đường giai đoạn 2010-2015

1.2      Xuất khẩu đường của Việt Nam theo tháng

1.3      Thị trường xuất khẩu

2. Nhập khẩu

1.1      Kim ngạch nhập khẩu đường giai đoạn 2010-2015

2.2      Nhập khẩu đường của Việt Nam theo tháng

2.3      Nhập khẩu đường của Việt Nam từ các nước

III. Tình hình tiêu thụ

IV. Diễn biến giá đường trong nước

1.    Giá đường RS loại 1 bán ra tại các nhà máy đường giai đoạn 2013-2015

2.  Giá đường tiểu ngạch tại Biên giới Tây Nam

V. Cân đối cung cầu mía đường 2015 theo tháng

PHẦN 3: TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG MÍA ĐƯỜNG

I.     Triển vọng thị trường Mía đường thế giới

1. Sản lượng và tiêu thụ

2. Tồn kho

3. Xuất, nhập khẩu

II.    Triển vọng thị trường Mía đường trong nước

1. Kế hoạch sản xuất đường niên vụ 2015/16

2. Cân đối cung cầu 2016 theo Quý

PHẦN 4: SỰ KIỆN QUAN TRỌNG CỦA NGÀNH ĐƯỜNG

DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG BÁO CÁO

Bảng 1: Sản lượng đường của một số nước sản xuất chính từ năm 2010-2015 (triệu tấn)

Bảng 2: Tiêu thụ đường của một số nước lớn trên thế giới trong năm 2010-2015 (triệu tấn)

Bảng 3: Xuất khẩu đường của một số nước lớn trong năm 2010-2015 (triệu tấn)

Bảng 4: Diện tích và sản lượng mía của Brazil qua các niên vụ 2013/14-2015/16*

Bảng 5: Bảng Cân đối Cung cầu đường của Brazil qua các niên vụ, 2013/14-2015/16*

Bảng 6: Diện tích, sản lượng mía của Thái Lan qua các niên vụ 2013/14-2015/16*

Bảng 7: Bảng Cân đối Cung cầu đường của Thái Lan qua các niên vụ, 2013/14-2015/16*

Bảng 8: Top 10 nước xuất khẩu đường lớn nhất của Thái Lan trong 10 tháng đầu năm 2015 (tấn, triệu USD)

Bảng 9: Diện tích, sản lượng vùng nguyên liệu của Trung Quốc qua các vụ sản xuất, 2013/14-2015/16*

Bảng 10: Giá thu mua mía nguyên liệu tại các vùng mía trọng điểm của Trung Quốc, NDT/tấn

Bảng 11: Giá thu mua củ cải đường tại các vùng trọng điểm của Trung Quốc, NDT/tấn

Bảng 12: Bảng Cân đối Cung cầu đường của Trung Quốc qua các niên vụ, 2013/14-2015/16*

Bảng 13: Diện tích, năng suất, sản lượng mía của Việt Nam niên vụ 2001/02-2014/15

Bảng 14: Công suất, sản lượng mía ép và sản lượng đường vụ 2013/14 so sánh với vụ 2012/13

Bảng 15: Sản lượng mía ép công nghiệp, sản lượng đường phân theo vùng sản xuất niên vụ 2014/15

Bảng 16: Top 10 thị trường xuất khẩu đường của Việt Nam 10 tháng đầu năm 2015, so sánh với cùng kỳ năm ngoái (triệu USD, %)

Bảng 17: Top 10 thị trường nhập khẩu đường của Việt Nam 10 tháng đầu năm 2015, so sánh với cùng kỳ năm 2014 (triệu USD, %)

Bảng 18: Bảng giá đường trắng loại I tại nhà máy đường 2014-T11/2015 (đồng/kg)

Bảng 19: So sánh giá đường tiểu ngạch biên giới Tây Nam và đường tại các nhà máy ở miền Nam theo tháng, từ tháng 1/2014-T11/2015 (đồng/kg)

Bảng 20: Bảng cân đối cung cầu đường 6 tháng đầu năm 2015 (tấn) 

Bảng 21: Bảng cân đối cung cầu đường 6 tháng cuối năm 2015 (tấn)

Bảng 22: Bảng cân đối cung cầu đường năm 2016 theo Quý, tấn

Bảng 23: Kết quả sản xuất niên vụ 2014-15 và kế hoạch năm 2015-16 của các nhà máy phía Bắc

Bảng 24: Kết quả sản xuất niên vụ 2014-15 và kế hoạch năm 2015-16 của các nhà máy tại miên Trung

Bảng 25: Kết quả sản xuất niên vụ 2014-15 và kế hoạch năm 2015-16 của các nhà máy tại miên Nam

DANH MỤC CÁC HÌNH TRONG BÁO CÁO

Hình 1: Sản lượng và tiêu thụ đường thế giới từ năm 2010-2015 (ngàn tấn)

Hình 2: Tồn kho đường thế giới trong năm 2010-2015 (ngàn tấn)

Hình 3: Tồn kho đường của một số nước trên thế giới trong năm 2010-2015 (ngàn tấn)

Hình 4: Xuất nhập khẩu đường thế giới trong năm 2010-2015 (ngàn tấn)

Hình 5: Nhập khẩu đường của một số nước lớn trên thế giới 2010-2015 (ngàn tấn)

Hình 6: Sản lượng đường của Brazil qua các năm, từ 2010-2015* (ngàn tấn)

Hình 7: Tốc độ tăng trưởng lượng xuất khẩu đường của Brazil qua các năm, từ 2010-2015* (%)

Hình 8: Lượng và kim ngạch xuất khẩu đường của Brazil theo tháng, từ tháng 1/2013-11/2015 (ngàn tấn, triệu USD) 

Hình 9: Sản lượng đường của Thái Lan qua các năm, từ 2010-2015* (ngàn tấn) 

Hình 10: Lượng đường tồn kho của Thái Lan qua các năm, từ 2010-2015* (ngàn tấn)

Hình 11: Lượng và kim ngạch xuất khẩu đường của Thái Lan theo tháng, từ tháng 1/2013-10/2015 (tấn, triệu USD)

Hình 12: Tốc độ tăng trưởng lượng xuất khẩu đường của Thái Lan qua các năm, từ 2010-2015* (%) 

Hình 13: Cơ cấu thị trường xuất khẩu đường của Thái Lan trong 10 tháng đầu năm 2015, so sánh với cùng kỳ năm ngoái (%) 

Hình 14: Diễn biến giá đường bán buôn tại thị trường Côn Minh (Trung Quốc) trong NDT/tấn

Hình 15: Diễn biến giá đường kỳ hạn gần nhất trên sàn ZCE (Trung Quốc), NDT/tấn 

Hình 16: Sản lượng và tiêu thụ đường của Trung Quốc qua các năm 2009-2015*, ngàn tấn

Hình 17: Tồn kho đường của Trung Quốc qua các năm, từ 2010-2015*, ngàn tấn

Hình 18: Lượng nhập khẩu đường của Trung Quốc giai đoạn 2010-9/2015, tấn

Hình 19: Nhập khẩu đường của Trung Quốc theo tháng, từ tháng1/2012-9/2015 (tấn)

Hình 20: Cơ cấu thị trường nhập khẩu đường của Trung Quốc trong 9 tháng đầu năm 2015, %.

Hình 21: Lượng xuất khẩu đường của Trung Quốc giai đoạn 2010-9/2015, tấn.

Hình 22: Xuất khẩu đường của Trung Quốc theo tháng, từ tháng 1/2012-9/2015 (tấn)

Hình 23: Diễn biến giá đường thô và đường trắng trên sàn New York và London theo tháng, từ tháng 1-10/2015 (USD/tấn)

Hình 24: So sánh diện tích, sản lượng mía của Việt Nam qua các niên vụ 2001/02-2014/15 

Hình 25: Công suất thiết kế, sản lượng mía ép và sản lượng đường vụ 2014/15 theo vùng, so sánh với niên vụ 2013/14, %

Hình 26: Công suất, sản lượng mía ép và sản lượng đường của các nhà máy miền Bắc niên vụ 2014/15 so sánh với niên vụ 2013/14,%

Hình 27: Công suất, sản lượng mía ép và sản lượng đường của các nhà máy miền Bắc niên vụ 2014/15 so sánh với niên vụ 2013/14,%

Hình 28: Công suất, sản lượng mía ép và sản lượng đường của các nhà máy miền Nam niên vụ 2014/15 so sánh với niên vụ 2013/14, %

Hình 29: Kim ngạch xuất khẩu đường của Việt Nam giai đoạn 2010 – T10/2015, triệu USD 

Hình 30: Kim ngạch xuất khẩu đường của Việt Nam theo tháng, từ tháng 1/2014-10/2015 (triệu USD)

Hình 31: Cơ cấu thị trường xuất khẩu đường của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2015, so sánh với cùng kỳ năm trước (%)

Hình 32: Kim ngạch nhập khẩu đường của Việt Nam giai đoạn 2010 – T10/2015, triệu USD 

Hình 33: Kim ngạch nhập khẩu đường của Việt Nam theo tháng, từ tháng 01/2014-10/2015 (triệu USD)

Hình 34: Cơ cấu thị trường nhập khẩu đường của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2015, so sánh với cùng kỳ năm 2014 (%)

Hình 35: Sản lượng, tiêu thụ và tồn kho đường theo tháng,giai đoạn 2013 – 2015, ngàn tấn

Hình 36: Diễn biến giá đường RS loại 1 bán ra tại nhà máy giai đoạn 2013-2015, đồng/kg

Đơn giá (chưa bao gồm 10% VAT và 40.000 phí vận chuyển): 2.000.000VND/bản tiếng Việt

Thanh toán chuyển khoản:

STK: 0011002112233 - Vietcombank, Sở giao dịch

CTK: Nguyễn Thị Phương Trang

Thông tin liên hệ

Trung tâm Phát triển thương mại điện tử

Địa chỉ: Phòng 414, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04 22205365; Fax: 04 22205507

Nguyễn Phương Trang: Mobile: 0986032235

Email: trangntp@ecomviet.vn