(07/12/2016)

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 9/2016

Trong tháng 9/2016, Việt Nam 2/9 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc.

           1. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu:


            Trong tháng 9/2016, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam có 1/4 trường hợp vi phạm trong tháng 9/2016.

 

Ngày vi phạm

Sản phẩm

Nước

Chất cấm

Kết quả

Đơn vị

Tiêu chuẩn

9/09/2016

Frozen cooked and peeled shrimp

China

Standard Plate Count

110000, 300000, 21000, 270000, 120000

cfu/g

CRU 05/2014

13/09/2016

Blue cheese

United kingdom

Listeria monocytogenes

Detected

/125g

CHE 07/2016

27/09/2016

Kashmiri chilli powder

India

Salmonella

Detected

/125g

SPI 05/2014

18/08/2016

Frozen tiny red chilli

Vietnam

Salmonella

Detected

/125g

SPI 05/2014

2. Kiểm tra hoá chất, chất gây ô nhiễm và độc tố toxin

Việt Nam không có trường hợp nào vi phạm trong tháng 9/2016

 

Ngày vi phạm

Sản phẩm

Nước

Chất cấm

Kết quả

Đơn vị

Tiêu chuẩn

2/09/2016

Pistachio kernels

Turkey

Aflatoxin

0.019

mg/kg

NUT 10/16

19/09/2016

Maldive fish chips

Sri lanka

Histamine

270

mg/kg

SCM 05/2014

23/09/2016

Pistachio kernels

China

Aflatoxin

0.065

mg/kg

NUT 10/16

3. Kiểm tra ngẫu nhiên

Việt Nam có 1/3 trường hợp vi phạm nào tháng 9/2016

 

 

Ngày vi phạm

Sản phẩm

Nước

Chất cấm

Kết quả

Đơn vị

Tiêu chuẩn

1/09/2016

Bitter gourd

Bangladesh

Carbendazim
Chlorpyrifos

Carbendazim 0.083; 
Chlorpyrifos 0.048

mg/kg

FSC 1.4.2

6/09/2016

Frozen whole chilli

Vietnam

Difenoconazole
Profenofos

Difenoconazole 0.1;
Profenofos 0.2

mg/kg

FSC 1.4.2

2/09/2016

Dried pitted dates

Iran

Cypermethrin

0.06

mg/kg

FSC 1.4.2

Thương vụ Việt Nam tại Australia