(25/04/2018)

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 2/2018

Trong tháng 2/2018, Việt Nam có 6/33 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc.

 

           1. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu:


            Trong tháng 2/2018, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam có 2/8 trường hợp vi phạm trong tháng 2/2018.

 

Ngày vi phạm

Sản phẩm

Nước

Chất cấm

Kết quả

Đơn vị

Tiêu chuẩn

1/02/2018

Tahini

Lebanon

Salmonella

Detected

/125g

SES 05/2014

8/02/2018

Tahini

Lebanon

Salmonella

Detected

/125g

SES 05/2014

15/02/2018

Chilli powder

India

Salmonella

Detected

/125g

SPI 05/2014

15/02/2018

Chilli powder

India

Salmonella

Detected

/125g

SPI 05/2014

27/02/2018

Frozen cooked

prawn rings

Vietnam

Standard plate

count

2100, 1000, 2500000, 290000,

1000

cfu/g

CRU 05/2014

26/02/2018

Cooked prawns

Vietnam

Standard plate

count

20000, 20000, 30000, 1200000,

30000

cfu/g

CRU 05/2014

27/02/2018

Kashmiri chilli

powder

India

Salmonella

Detected

/125g

SPI 05/2014

27/02/2018

Frozen rock lobster

half

Brazil

Standard plate

count

380000, 160000, 93000, 54000,

230000

cfu/g

CRU 05/2014

2. Kiểm tra hoá chất, chất gây ô nhiễm và độc tố toxin

Việt Nam có 2/9 trường hợp vi phạm nào trong tháng 2/2018

 

 

Ngày vi phạm

Sản phẩm

Nước

Chất cấm

Kết quả

Đơn vị

Tiêu chuẩn

5/02/2018

Dried sardinella fish

Sri Lanka

Histamine

350

mg/kg

HIS 12/2016

5/02/2018

Dried spanish mackerel

Sri Lanka

Histamine

280

mg/kg

HIS 12/2016

3/02/2018

Tuna fish

Iran

Histamine

320

mg/kg

HIS 12/2016

14/02/2018

Salted mackerel in soy bean oil

Vietnam

Histamine

300

mg/kg

HIS 12/2016

12/02/2018

Kelp

Republic of Korea

Iodine

4200

mg/kg

dry weight

BSW 12/2016

19/02/2018

Dried herring in corn oil

Philippines

Histamine

330

mg/kg

HIS 12/2016

19/02/2018

Pickled mackerel in soya bean

Vietnam

Histamine

234

mg/kg

HIS 12/2016

2/02/2018

Anchovy pieces

Chile

Histamine

2200

mg/kg

HIS 12/2016

2/02/2018

Anchovy pieces

Chile

Histamine

1000

mg/kg

HIS 12/2016

3. Kiểm tra ngẫu nhiên

Việt Nam có 2/16 trường hợp vi phạm trong tháng 2/2018

 

 

Ngày vi phạm

Sản phẩm

Nước

Chất cấm

Kết quả

Đơn vị

Tiêu chuẩn

1/02/2018

Boiled soya beans

Taiwan

Bifenthrin

0.032

mg/kg

FSC 1.4.2

1/02/2018

Basmati rice

India

Buprofezin

0.024

mg/kg

FSC 1.4.2

8/02/2018

Dried red jujube slices

China

Carbendazim

Tebuconazole

0.061

0.17

mg/kg

FSC 1.4.2

8/02/2018

Dried red jujube slices

China

Carbendazim

Tebuconazole

Chlorothalonil

Difenconazole

Propiconazole

0.83

0.36

0.092

0.067

0.15

mg/kg

FSC 1.4.2

12/02/2018

Wheaten flour

Taiwan

Vitamin C

Not permitted in this food

 

FSC 1.3.1

12/02/2018

High gluten flour

Taiwan

Vitamin C

Not permitted in this food

 

FSC 1.3.1

12/02/2018

Formulated sports supplement

United States

Caffeine

Not permitted in this food

 

FSC 1.3.1

12/02/2018

Red chilli

Thailand

Carbaryl

0.068

mg/kg

FSC 1.4.2

19/02/2018

Seedless mint plum

Taiwan

Lead

0.36

mg/kg

FSC 1.4.1

16/02/2018

Preserved bean curd

China

Bacillus cereus

2700, 2800, 800, 2000, 500

mg/kg

Imported Food Control Act 3(2)

22/02/2018

Cut okra

India

Chlorpyrifos

0.19

mg/kg

FSC 1.4.2

22/02/2018

Fresh navel oranges

Egypt

Cyhalothrin

0.04

mg/kg

FSC 1.4.2

20/02/2018

Red chilli

Vietnam

Carbendazim

chlorpyrifos

Cyhalothrin

Difenoconazole

Metalaxyl

Profenofos

Propiconazole

0.64

0.04

0.01

0.20

0.11

0.33

0.16

mg/kg

FSC 1.4.2

20/02/2018

Jute leaves

Philippines

Profenofos

0.96

mg/kg

FSC 1.4.2

26/02/2018

Dragon fruit

Vietnam

Carbendazim

0.37

mg/kg

FSC 1.4.2

28/02/2018

Brindleberry fruit

Sri Lanka

2-Phenylphenol

0.13

mg/kg

FSC 1.4.2

Thương vụ Việt Nam tại Australia