(18/04/2017)

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 2/2017

Trong tháng 2/2017, Việt Nam có 4/22 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc.

           1. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu:


            Trong tháng 2/2017, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam có 1/7 trường hợp vi phạm nào trong tháng 2/2017.

 

Ngày vi phạm

Sản phẩm

Nước

Chất cấm

Kết quả

Đơn vị

Tiêu chuẩn

2/02/2017

Jamon serrano ham

Spain

Listeria monocytogenes

Detected

/125g

UMH 10/2016

3/02/2017

Blue cheese

Spain

Listeria monocytogenes

Detected

/125g

CHE 03/2017

6/02/2017

Dried ground chilli

Vietnam

Salmonella

Detected

/125g

SPI 05/2014

17/02/2017

Chilli powder

India

Salmonella

Detected

/125g

SPI 05/2014

10/02/2017

Montasio cheese

Italy

Listeria monocytogenes

Detected

/125g

CHE 03/2017

17/02/2017

Dried mussels

China

E. coli

9, 4, 24, 4, >110

MPN/g

MOL 05/2014

24/02/2017

Chilli powder

India

Salmonella

Detected

/125g

SPI 05/2014

2. Kiểm tra hoá chất, chất gây ô nhiễm và độc tố toxin

Việt Nam không có trường hợp vi phạm nào trong tháng 2/2017

 

 

Ngày vi phạm

Sản phẩm

Nước

Chất cấm

Kết quả

Đơn vị

Tiêu chuẩn

1/02/2017

Dried fish in oil

Philippines

Histamine

920

mg/kg

HIS 12/2016

3/02/2017

Kellawalla dry fish

Sri Lanka

Histamine

320

mg/kg

SCM 05/2014

2/02/2017

Gado gado seasoning

Indonesia

Aflatoxin

0.046

mg/kg

NUT 10/2016

2/02/2017

Satay beef seasoning

Indonesia

Aflatoxin

0.033

mg/kg

NUT 10/2016

2/02/2017

Satay chicken seasoning

Indonesia

Aflatoxin

0.046

mg/kg

NUT 10/2016

21/02/2017

Anchovy in Sunflower Oil + Chilli

Italy

Histamine

450

mg/kg

HIS 12/2016

3. Kiểm tra ngẫu nhiên

Việt Nam có 3/9 trường hợp vi phạm nào trong tháng 2/2017.

 

Ngày vi phạm

Sản phẩm

Nước

Chất cấm

Kết quả

Đơn vị

Tiêu chuẩn

28/02/2017

Frozen small red chilli

Vietnam

Profenofos

0.14

mg/kg

FSC 1.4.2

28/02/2017

Thai durian fruit

Thailand

Carbendazim

0.11

mg/kg

FSC 1.4.2

28/02/2017

Salted tinfoil fish

Vietnam

Enrofloxacin 

0.0027

mg/kg

FSC 1.4.2

22/02/2017

Clover chips cheesier with vitamins

Philippines

Vitamin premix

Vitamin Premix including Vit A, Vit B5, Vit B6 and Vit B12 is not permitted in this food.

 

FSC 1.3.2

22/02/2017

Red hot cheezy corn crunch

Philippines

Vitamin premix

Vitamin Premix including Vit A, Vit B5, Vit B6 and Vit B12 is not permitted in this food.

 

FSC 1.3.2

22/02/2017

Cut Danmuji (Chongga cut pickled radish)

Korea, Republic of

Vitamin C

Vitamin C is not permitted in this food.

 

FSC 1.3.2

22/02/2017

Pickled cutting radish

Korea, Republic of

Vitamin C

Vitamin C is not permitted in this food.

 

FSC 1.3.2

28/02/2017

Dried mud fish

Vietnam

Leuco-Malachite green

0.012

mg/kg

FSC 1.4.2

23/02/2017

Pickled Ginger Slice (pink)

China

Lead

0.19

mg/kg

FSC 1.4.1

Thương vụ Việt Nam tại Australia