(02/03/2017)

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 1/2017

Trong tháng 1/2017, Việt Nam có 1/11 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc.

 

           1. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu:

            Trong tháng 1/2017, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam không có trường hợp vi phạm nào trong tháng 1/2017.

 

Ngày vi phạm

Sản phẩm

Nước

Chất cấm

Kết quả

Đơn vị

Tiêu chuẩn

16/01/2017

Cheese

Italy

Listeria monocytogenes

Detected

/125g

CHE 07/2016

18/01/2017

Organic shredded coconut

Sri lanka

Salmonella

Detected

/250g

DC 05/2014

20/01/2017

Blue cheese

Italy

Listeria monocytogenes

Detected

/125g

CHE 07/2016

30/01/2017

Halawa pistachio

Lebanon

Salmonella

D, D, D, D, D

/25g

SES 05/2014

2. Kiểm tra ngẫu nhiên

Việt Nam có 1/7 trường hợp vi phạm trong tháng 1/2017

 

 

Ngày vi phạm

Sản phẩm

Nước

Chất cấm

Kết quả

Đơn vị

Tiêu chuẩn

10/01/2017

Dried longan

Thailand

Carbendazim

0.09

mg/kg

FSC 1.4.2

11/01/2017

Frozen garlic marinated prawns

Vietnam

Enrofloxacin

0.0045

mg/kg

FSC 1.4.2

11/01/2017

Preserved orange peel

China

Lead

0.35

mg/kg

FSC 1.4.1

16/01/2017

Preserved bean curd

China

Bacillus cereus

59000est, 1800, 5800, 28000, 6800

cfu/g

User guide to FSC 1.6.1

27/01/2017

Fresh lemons

Egypt

Cyhalothrin

0.04

mg/kg

FSC 1.4.2

30/01/2017

Fresh garlic shoots

China

Carbendazim

0.12

mg/kg

FSC 1.4.2

30/01/2017

Dried shrimps

Malaysia

Standard Plate Count

12000, 4900000, 1100000, 30000, 780000

cfu/g

FSC 1.6.1

Thương vụ Việt Nam tại Australia