(20/12/2016)

Bản tin tiếng Anh Thương vụ Úc tháng 12/2016

Để đọc bản tin, xin bấm vào đường link dưới đây: http://vietnamtradeoffice.net/wp-content/uploads/newsletters/foundation/1611e.html
Thương vụ Việt Nam tại Australia