(21/12/2017)

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 9/2017

Trong tháng 9/2017, Việt Nam có 3/33 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc.

1. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu:

Trong tháng 9/2017, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam có 2/21 trường hợp vi phạm trong tháng 9/2017.

 

Ngày vi phạm

Sản phẩm

Nước

Chất cấm

Kết quả

Đơn vị

Tiêu chuẩn

4/09/2017

Cooked garlic prawns

China

Standard plate count

260000, 80000, 360000, 200000, 340000

cfu/g

CRU 05/2014

1/09/2017

Cooked mussel meat

China

E. coli

<10, <10, 100, 120, 40

cfu/g

MOL 04/2017

5/09/2017

Smoked salmon slices

Norway

Listeria monocytogenes

ND, ND, D, ND, ND

/25g

FSH 10/2016

8/09/2017

Cooked prawn cutlets

China

Standard plate count

8000, 280000, 72000, 78000, 21000000

cfu/g

CRU 05/2014

11/09/2017

Cheese

France

Listeria monocytogenes

Detected

/125g

CHE 03/2017

11/09/2017

Cooked garlic marinated prawns

China

Standard plate count

120000, 190000, 110000, 100000, 120000

cfu/g

CRU 05/2014

11/09/2017

Cooked garlic marinated prawns

China

Standard plate count

120000, 140000, 30000, 60000, 40000

cfu/g

CRU 05/2014

18/09/2017

Cooked prawn cutlets

Vietnam

V. cholerae

Detected

/125g

CRU 05/2014

18/09/2017

Cooked garlic prawns

China

Standard plate count

63000, 310000, 450000, 230000, 59000

cfu/g

CRU 05/2014

18/09/2017

Black pepper

Vietnam

Salmonella

Detected

/125g

SPI 05/2014

22/09/2017

White roasted sesame seeds

India

Salmonella

Detected

/125g

SES 05/2014

26/09/2017

Frozen cooked prawns

China

Standard plate count

600000, 390000, 6600, ~7000000, 330000

cfu/g

CRU 05/2014

26/09/2017

Frozen cooked prawns

China

Standard plate count

~200000, ~7900000, 2000000, 18000, 5800

cfu/g

CRU 05/2014

26/09/2017

Frozen cooked prawns

China

Standard plate count

340000, ~150000, 2900000, 310000, ~40000

cfu/g

CRU 05/2014

25/09/2017

Deggi mirch chilli powder

India

Salmonella

Detected

/125g

SPI 05/2014

25/09/2017

Frozen cooked minced lobster meat

United States

Standard plate count

23000, ~130000, ~120000, ~130000, ~80000

cfu/g

CRU 05/2014

25/09/2017

Frozen mussel meat

Chile

E. coli

<0.3, 0.92, <0.3, >110, <0.3

MPN/g

MOL 04/2017

25/09/2017

Black pepper grinders

China

Salmonella

Detected

/125g

SPI 05/2014

25/09/2017

Blue swimmer crab

Indonesia

Standard plate count

200000, ~11000, 600000, 4800000, 39000

cfu/g

CRU 05/2014

25/09/2017

Blue swimmer crab

Indonesia

Standard plate count

~12000, 700000, ~180, 1100, 1800000

cfu/g

CRU 05/2014

27/09/2017

Red chilli powder

India

Salmonella

Detected

/125g

SPI 05/2014

 

2. Kiểm tra hoá chất, chất gây ô nhiễm và độc tố toxin

Việt Nam không có trường hợp vi phạm nào trong tháng 9/2017.

 

Ngày vi phạm

Sản phẩm

Nước

Chất cấm

Kết quả

Đơn vị

Tiêu chuẩn

8/09/2017

Marinated anchovy fillets

Italy

Histamine

1200

mg/kg

HIS 12/2016

11/09/2017

Peanut butter

Philippines

Aflatoxin

0.022

mg/kg

NUT 10/2016

14/09/2017

Peanuts

India

Aflatoxin

0.030

mg/kg

NUT 10/2016

 

3. Kiểm tra ngẫu nhiên

Việt Nam có 1/9 trường hợp vi phạm trong tháng 9/2017

 

Ngày vi phạm

Sản phẩm

Nước

Chất cấm

Kết quả

Đơn vị

Tiêu chuẩn

1/09/2017

Peeled onions

China

Thiamethoxam

0.031

mg/kg

FSC 1.4.2

4/09/2017

Formulated sports supplement – berry flavour

United States

Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Niacinamide
Creatine

Not permitted in this food

 

FSC 1.3.1

4/09/2017

Formulated sports supplement – cherry flavour

United States

Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Niacinamide
Creatine

Not permitted in this food

 

FSC 1.3.1

4/09/2017

Formulated sports supplement – orange flavour

United States

Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Niacinamide
Creatine

Not permitted in this food

 

FSC 1.3.1

4/09/2017

Formulated sports supplement – punch flavour

United States

Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Niacinamide
Creatine

Not permitted in this food

 

FSC 1.3.1

7/09/2017

Formulated sport supplement – grape flavour

United States

Vitamin C
Vitamin B6
Vitamin B12
Thiamin
Riboflavin
Creatine

Not permitted in this food

 

FSC 1.3.1

20/09/2017

Frozen cut green beans

Egypt

Carbendazim

0.063

mg/kg

FSC 1.4.2

11/09/2017

Strawberry juice concentrate

Germany

Carbendazim

0.23

mg/kg

FSC 1.3.2

27/09/2017

Frozen tiny red chilli

Vietnam

Difenoconazole
Permethrin

0.16
0.11

mg/kg

FSC 1.4.2

Thương vụ Việt Nam tại Australia